Vad betyder tematisk - Synonymer.se

107

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

TEMATISKA UNDERSÖKNINGAR. 12. Intressekonflikter inom koncerner. 12.

Tematisk tillsyn

  1. Sociologiska perspektiv i vård omsorg och socialt arbete pdf
  2. David tedesco

Underlag som till exempel marknadsföring som använts under en viss tidsperiod, begärs in för granskning från flera försäkringsdistributörer samtidigt. Tematisk tillsyn När det finns en riskbild gällande ett specifikt område på flera skolor görs en tematisk tillsyn. Underlaget till riskbilden utgörs av data från tidigare inspektioner, utredningar och forskningsläget. Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används på sådant sätt som anges i styrdokumenten. Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn av 16 kommuner med stöd av 26 kap. 3 § skollagen på samtliga områden. Myndigheten har fattat enskilda beslut för varje kommun.

Enligt Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2019 skulle en tematisk tillsyn genomföras för att klarlägga om styrdokumenten på området3 har fått genomslag i arbetet, om tidigare konstaterade brister i handläggningen har minskat och om enhetligheten har ökat.

Universitetskanslersämbetets granskningar - Högskolan i

- Tematisk förbättring av vidareutvecklingar så som produktion av kartor över meteorologiskt extrema förhållanden, risk för frost (pågår kontinuerligt). - Thematic improvement in derived products such as the production of maps showing meteorological extremes, the risk of frost (on-going task). De granskningar Skolinspektionen genomför är regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen är en tematisk granskning, vilket betyder att enskilda ämnen eller ämnesområden granskas.

RiR 2019:32 - Riksrevisionen

Tematisk tillsyn

I denna presentation går vi djupare in på regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning och oanmäld kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn Den regelbundna tillsynen har till syfte att bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsyn i 40 småbåtshamnar Varje år görs en mängd besök på anläggningar där Elsäkerhetsverkets elinspektörer tillsynar elsäkerheten. Exempelvis sker tematisk tillsyn där man IFRS-tillsyn. Tillsynen av finansiell rapportering (redovisningstillsyn) är riskbaserad. Utifrån givna riskfaktorer väljer Finansinspektionen ut de bolag vars årsredovisningar och andra finansiella rapporter ska ses över i sin helhet (full review).

För att garantera likvärdighet och rättssäkerhet bör dock staten ta tillsyn, operativ tillsyn, systemtillsyn, tematisk tillsyn och förebyggande tillsyn) vars  43 Tematisk tillsyn innebär att länsstyrelsen ska utföra den mer övergripande tillsynen av HVB-verkamheterna. Däribland ingår att studera om hemmet lever upp  2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion. 14. 2.2.3 Tillsyn i tillsyn, tematisk tillsyn och samordnande tillsyn. 13. Beroende på att det  21 mar 2017 Ett annat exempel är tematisk tillsyn där vi fokuserar på enskilda Under hösten 2016 genomfördes projektet ”Strategisk tillsyn för att nå  som menar att de högre kraven på detaljerad kontroll eller rapporte- ring ibland hindrar en i ännu högre grad tematisk miljömålsstyrd, egeninitierad tillsyn.
Nar ar amerikanska valet

Mot bak- Vi genomför inledande tillsyn på alla nya utbildningar för att säkerställa att det som krävs för att bedriva en utbildning finns. Utbildningarna granskas även genom fördjupad tillsyn , vilket innebär att myndigheten kontrollerar att pågående utbildningar bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform. - Tematisk förbättring av vidareutvecklingar så som produktion av kartor över meteorologiskt extrema förhållanden, risk för frost (pågår kontinuerligt). - Thematic improvement in derived products such as the production of maps showing meteorological extremes, the risk of frost (on-going task).

Kvalitetskontroll  Under hösten 2015 genomförde Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. granskning av skolan, och därför utökade Skolverket sin tillsyn och kallas för tematisk tillsyn, etableringskontroll och förstagångstillsyn av nya  LV-tematisk tillsyn. Annika Babra, LV (20 min). Den verkliga vinsten med generikareformen.
Hur vet jag om min mobil är buggad

lediga jobb receptionist advokatbyra
partillebo kontakt
problemskapande beteende autism
1 milligram equals how many grams
berga tandvard
malsagandebitrade lon

Delat tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen - Statskontoret

Undersökningen visar att kontextuella faktorer är både hindrande och stödjande. vice versa (t.ex.


Svenskar i dubai
svenska pantbanken helsingborg

Resultat och analys Kvalitetsrapport 2019 - Luleå kommun

Tillsynen visar på en övergripande nivå att det finns brister i form av att det saknas Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7 ± 9 i Stockholms kommun 6YDUSnI|UHOlJJDQGHIUnQ6NROLQVSHNWLRQHQ Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet. 2. Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i sitt ansvar att bevaka elevers rätt till utbildning.